การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยฯ ผศ.ดร.นพดล อ่ำดี เป็นประธานเปิดการประชุมแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ