⧜⧜ ติดต่อสอบถาม ⧜⧜

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่อยู่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

 

 ◼  งานวิทยบริการ/งานบริหารทั่วไป
 ที่อยู่
 
 โทรศัพท์ 
 โทรสาร 
 อีเมล์ 
 Website 
 Facebook 
 :

 :
 :
 :
 :
 :
 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 0 3272 0536-9 ต่อ 1600
 -
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 http://arit.mcru.ac.th
 https://www.facebook.com/aritmcru

 

 

◼  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานศูนย์นวัตกรรมฯ
 ที่อยู่

 
 โทรศัพท์ 
 โทรสาร 
 อีเมล์ 
 Website 
 Facebook
 :


 :
 :
 :
 :
 :
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
 -
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 http://arit.mcru.ac.th
 https://www.facebook.com/comcenterMCRU