⧜⧜ ทำเนียบผู้บริหาร ⧜⧜


◼ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ลำดับที่ 5  
   ชื่อ-นามสกุล  อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ปีที่ดำรงตำแหน่ง  8 เม.ย 2564 - ปัจจุบัน
     

 

   ลำดับที่ 4  
   ชื่อ-นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  แก้วศิริรัตน์
   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ปีที่ดำรงตำแหน่ง  8 เม.ย 2560 - 7 เม.ย 2564
     

 

     ลำดับที่ 3  
   ชื่อ-นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ปีที่ดำรงตำแหน่ง  8 เม.ย 2556 - 7 เม.ย 2560
     

 

   ลำดับที่ 2  
   ชื่อ-นามสกุล  อาจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ปีที่ดำรงตำแหน่ง  8 เม.ย 2552 - 7 เม.ย 2556
     

 

   ลำดับที่ 1  
   ชื่อ-นามสกุล  อาจารย์ไพศาล กมลฉ่ำ
   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ปีที่ดำรงตำแหน่ง  8 เม.ย 2547 - 7 เม.ย 2552