++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ยกเลิกการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 4
----------------------------------
  
            อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กำหนดการเข้ารับฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐานประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 4 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 จะมีการจัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา จำนวน 9 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 20 มิถุนายน 2561 นั้น แต่เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร ต่ำกว่า 30 คน  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงยกเลิกการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 4
 
pdfรายละเอียด