++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ทางด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ทางด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
----------------------------------
 
Slide30
 
ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : พัฒนาความรู้ทางด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

วิทยากรโดย :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิฐอารัญ ปิติมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. นายทวี ศรีบุศย์ดี สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
3. นายอาทิตย์ ไชยชิต สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
 
pdfกำหนดการ 
 

ลงทะเบียน  :  https://goo.gl/forms/5ZN78g6OAPil7wMg2