++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11

การพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11
----------------------------------

ตารางการพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11  ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

 

pdfรายละเอียดและใบสมัคร
pdfกำหนดการ