++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์
----------------------------------
 
ขอเรียนเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตามรายชื่อในคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๐๕๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สอบถามรายละเอียด งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เบอร์โทรศัพท์สายใน 1235
 
pdfกำหนดการ
pdfรายชื่อ
pdfแบบการแจ้งเหตุผลความจำเป็นกรณีที่ไม่สามารถเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ