++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2561

0861 1
เลขหมู่ 959.1 ด495ต  
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ . (2560). ตำนานเมืองพม่า. กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์.
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในตำนานเมืองต่าง ๆ ของประเทศพม่า อาทิ เมืองร่างกุ้ง เมืองพุกามเมืองแปร
เมืองมัณฑะเลย์ เมืองสารเขตร์ เมืองชัยปุระ เมืองอมรปุระ และเมืองสะแกง ฯลฯ ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ นี้  "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ" ที่ได้เสด็จไปประเทศพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งนอกเหนือจากทรงบันทึกเรื่องราวแล้วยังทรงถ่ายภาพ
ฝีพระหัตถ์ ดุจดังนักสารคดีพระองค์ท่าน ซึ่งเราจะได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศพม่า ที่นอกเหนือจาก
ตำนานแล้วยังมีเรื่องโบราณคดีและการเมือง โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศพม่ายังอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษอันเป็น
ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
 
 

0861 2

เลขหมู่  959.3 พ729ส
พิมาน แจ่มจรัส. (2560). สงครามในประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : แสงดาว.                
 
คำอธิบาย :   หนังสือเล่มนี้จึงถือว่าได้รวบรวมสงครามในประวัติศาสตร์ไทยที่เราควรศึกษาไว้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นับตั้งแต่สงคราม
ครั้งที่ 1 ศึกขุนสามชน กระทั่งถึงสงครามครั้งที่ 75 สงครามมหาเอเชียบูรพา กว่าจะมีชาติไทยในวันนี้ได้เราต้องสูญเสียเลือดเนื้อ น้ำตา
กระทั่งชีวิตของบรรพบุรุษมากมาย ให้เราคนรุ่นหลังได้รำลึกนึกถึงและตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ในหัวใจ อีกมุมหนึ่งของสงครามก็ได้ให้
บทเรียนแก่เราว่า "ไม่ว่าจะชัยชนะ หรือพ่ายแพ้" ก็อย่าได้ก่อเกิดสงครามกันอีกเลย เพราะทุกสงครามจะอย่างไรก็คือการสูญเสีย...
ของมนุษยชาติ
 
 
 
 

0861 3

เลขหมู่ 895.9109 ร556อ
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ . (2560). อ่านวรรณกรรม Gen Z. กรุงเทพฯ : แสงดาว.   
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงโลกของการอ่าน หนังสือเล่มนี้คือการทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับวรรณกรรมของคนรุ่น Gen Z ที่ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทั้งความคิดและเพศสภาพการออกแบบต้องการสื่อสารกับกลุ่มผู้อ่าน
ดังกล่าวที่สนใจการอ่านและการใช้ smart phone เชื่อมตัวเองเข้ากับโลกในมุมอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 

0861 4

เลขหมู่ F ช516ว
นิเวศน์ กันไทยราษฎร์. (2559). ถนนนอกเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : แสงดาว.        
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้เป็นนวนิยายสะท้อนความจริงที่งดงามด้วยวรรณศิลป์จากผลพวงของความเจริญมุมที่ใสซื่อในมิตรภาพของ
 "ด.ช.บุญเหลือ" ซึ่งครอบครัวของเขาอาศัยกระต๊อบไม้และสังกะสีเก่า ๆ ไว้พักพิงพอที่จะกันแดด กันฝนได้พ่อกับแม่มีอาชีพกรรมกร
รับเหมาก่อสร้างทั่วไป บุญเหลือแทบจะไม่มีเพื่อนเล่น ด้วยเหตุผลเพราะที่บ้านจน แต่อีกมุมละแวกใกล้เคียง "ด.ช.กอล์ฟ" ผู้เกิดมา
มีฐานะร่ำรวย พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด.ช.ทั้งสองได้มาพบกันและคบกันเป็นเพื่อนตามประสาเด็ก ๆ ท่ามกลาง
ไม่เห็นด้วยของผู้ใหญ่ ด้วยการคิดเอาเองว่าไม่เหมาะสม หาไม่เฉลียวใจหรือเข้าใจความรู้สึกของเด็ก
    วันเวลาผ่านความเจริญในวัตถุสิ่งของเกิดขึ้นรวดเร็ว ทำให้บริเวณที่อยู่อาศัยของบุญเหลือถูกนายทุนซื้อไปสร้างโครงการทาวเฮ้าส์
นี่คือเหตุที่ทำให้ครอบครัวของบุญเหลือต้องหาที่อยู่ใหม่ เป็นถนนนอกเมือง ที่ ๆ กอล์ฟเองก็ไม่สามารถไปหาบุญเหลือ เพื่อจะได้วิ่งเล่น
สนุกสนานเหมือนเคย ความหวังของบุญเหลือคือให้กอล์ฟตามหาเขาให้เจอเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไป แต่ความหวังนี้ดูจะเลือนลาง
เพราะบุญเหลือเองก็จะได้เพื่อนใหม่ ๆ ตามสถานะที่ตัวเองได้ไปอยู่