++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

11 1

เลขหมู่  782.42 ส827ร
สุพาพร เทพยสุวรรณ. (2556). ร้องบรรเลงเพลงอาเซียน. กรุงเทพฯ : แฮปปี้ แฟมิลี่.
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ได้มาร่วมร้องบรรเลงเพลงอาเซียน ที่จะช่วยให้เด็กไทยได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประเทศในประชาคม
อาเซียน อาทิ ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี ดอกไม้ประจำชาติ เรียนรู้ความเหมือนและความต่างของกันและกันผ่านบทเพลง พร้อม
กิจกรรมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถสนุกร่วมกันได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 

11 2

 

 

เลขหมู่ 658.4056 ส313ก
สมิทธิ์ บุญชุติมา. (2560). การสื่อสารในภาวะวิกฤต =Crisis communication. กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่.  

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากหนังสือวิชาการ และงานวิจัย มีการปรับภาษาให้ง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจการสื่อสารในภาวะ
วิกฤต ได้ใช้อ่านประกอบการเรียนรู้และใช้เป็นแหล่งอ้างอิง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท ดังนี้ บทที่ 1 เป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับความหมาย ประเภท รูปแบบของการสื่อสารในภาวะวิกฤต บทที่ 2 กล่าวถึงสิ่งที่นักสื่อสารต้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการเกิดวิกฤต บทที่ 3 กล่าวถึงการดำเนินการตอบโต้วิกฤต เช่น การสื่อสารความเสี่ยง บทที่ 4 เป็นการดำเนินการสื่อสารเมื่อวิกฤต
ได้ผ่านพ้นไปแล้ว บทที่ 5 กล่าวถึงการใช้สื่อใหม่ซึ่งเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ที่สำคัญ สำหรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตในยุคปัจจุบัน และ
บทที่ 6 รวบรวมและสรุปกรณีการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่สำคัญโดยใช้งานวิจัยและข่าวเด่นขององค์กรต่างๆ ในแต่ละบทจะมีบทสรุปและ
คำถามท้ายบท เพื่อให้ผ่านสามารถจับประเด็นสาระสำคัญของแต่ละบทได้ดียิ่งขึ้น และในส่วนสุดท้ายของหนังสือจะมีเฉลยคำถาม
ท้ายบทปรากฏอยู่ด้วย 
 

11 3

 

 

เลขหมู่ 294.3442 อ513ฆ  
อัจฉราวดี วงศ์สกล. (2559). ฆราวาสบรรลุธรรม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต.  
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้การบรรลุธรรมกับฆราวาส ดูจะเป็นเรื่องที่ห่างไกลเป็นฝั่งทะเล เพราะเราถูกฝังหัวไว้ว่า ผู้จะบรรลุธรรมได้
ต้องบวชเป็นพระ ต้องเร้นอยู่ป่า ยิ่งฆราวาสผู้ครองเรือนอย่าพึงฝัน ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม ทำบุญสุนทานไว้แล้วรอมาเกิดชาติหน้า
ไปเรื่อยๆ เพราะมันเป็นไปไม่ได้ หนังสือ "ฆราวาสบรรลุธรรม" เล่มนี้ ได้บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางข้ามภพชาติ ของฆราวาสหญิง 
"คุณอัจฉราวดี วงศ์สกล" จากไฮโซเจ้าแม่วงการเพชร สู่วิปัสสนาจารย์ในสายธรรมอันเอกอุ "เตโชวิปัสสนากรรมฐาน" สายธรรมของ
ฆราวาสผู้หมายมาดนิพพานในยุคกึ่งพุทธกาล ด้วยธรรมอันเข้มแข็งและมีอานุภาพยิ่ง ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้เมตตาสื่อ
มาสอน ทำให้ความหวังในการเป็นอิสระจากชาติภพในยุคนี้เรืองรองขึ้นอีกครั้ง
จากการปฏิบัติธรรมกว่า 14,000 ชั่วโมง จนกระจ่างแจ้งในธรรมของพระพุทธองค์เป็นลำดับขั้น พร้อมๆ กันกับความรู้อย่างยิ่งในกฎของ
พลังงาน ความจริงเกี่ยวกับจักรวาลและสังสารวัฏ ที่แม้วิทยาศาสตร์ก็ยังค้นไม่พบ โดยอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ เป็นเหตุเป็นผลทำให้ผู้ที่
เชื่อในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจได้ แต่ไม่ว่าคุณซื้อหนังสือเล่มนี้มาด้วยเหตุผลอันใด สิ่งที่คุณจะอ่านต่อไปนี้ จะเปลี่ยนชีวิต
และมุมมองของคุณอย่างสิ้นเชิง
 

11 4

 

 

 

 

 

 

เลขหมู่ 294.3442 อ513ฆ
อัจฉราวดี วงศ์สกล. (2559). ฆราวาสบรรลุธรรม เล่ม 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต.
 
คำอธิบาย : หนังสือนี้บอกเล่าเรื่องราวที่ตีฝ่ากระแสวงล้อมแห่งกระแสกิน กาม เกียรติ และ "เผยความลับของจักรวาล" การมีอยู่
ของกิเลส และการทำงานของจิต ยิ่งกว่านั้น คือการถอดรหัสการทำงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนในการต่อสู้กับพลังแห่งความมืดบอด
จากระดับพลังงานที่มองไม่เห็นสู่มิติที่เป็นรูปธรรมในโลกมนุษย์ โดยท่านผู้เขียนในฐานะวิปัสสนาจารย์สาย "เตโชวิปัสสนา" ได้จรด
ปากกาบอกเล่าประสบการณ์ที่เกิดจากการรู้แจ้ง อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเข้มข้นติดต่อกันเกือบ 20,000
ชั่วโมง
คัมภีร์การใช้ชีวิตให้เป็นผู้อยู่เหนือโลกเล่มนี้ จะมาเผยให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า ทุกการกระทำที่แม้บางเรื่องดูผิวเผินไม่สลักสำคัญอะไร
มีนัยยะสำคัญในระดับพลังงาน เป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง ของกายและจิตมากกว่าที่เข้าใจหรืออ่านกันมากนัก
การแห่บูชาเทพและพญานาค การรับขันธ์ การสักยันต์ แม้กระทั่งอาถรรพ์ความสัมพันธ์ 7 ปี ไปจนถึงอธิบายการหลุดพ้นในเชิง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสนามพลังงานและคลื่นอินเทอร์เน็ต และมีบทพิสูจน์ให้เห็นว่า "ฆราวาสบรรลุธรรมได้" แม้จะอยู่ในฐานะ
นักวิทยศาสตร์ที่ดูจะไกลจากเรื่องราวธรรมะ คัมภีร์ธรรมอันเอกอุแห่งกึ่งพุทธกาลเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์และการมีวาสนายิ่งของตนเอง เพื่อการออกเดินทาง...สู่อิสรภาพอันนิรันดร์ 
เนื้อหาในเล่มไม่ใช่ภาคต่อ แต่เป็นภาคเผยความลับของจักรวาลและจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้น มิใช่เป็นเพียงหนังสือ หากแต่เป็นคัมภีร์เอกอุ
ที่มาถึงในกึ่งพุทธกาลดั่งพุทธทำนาย เพื่อเผยความจริงว่า ฆราวาสหลุดพ้นได้ มิติเร้นลับในแดนจิต ถูกไขความลับอย่างกระจ่างแจ้ง
จนไม่อาจพลาดสายตาแม้แต่ตัวอักษรเดียว 
 

11 5

เลขหมู่ 294.342 ส893ก
เสถียร์โกเศศ-นาคประทีป. (2559). กามนิต (ภาคพื้นดิน). พิมพ์ครั้งที่ 23. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
 
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้เป็นวรรณอมตะเรื่องหนึ่งซึ่งแปลโดย เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เนื่องจากเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่แฝงคติแง่คิดลึกซึ้ง ไม่ล้าสมัย มีลีลาการประพันธ์ด้วยสำนวนโวหาร
ไพเราะคมคาย อ่านง่าย ด้วยรูปแบบคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว  
 
 
 
 
 
 
 

11 6

 

เลขหมู่ S.C. พ453ค 
พลัง เพียงพิรุฬห์. (2560). นครคนนอก. พิมพ์ครั้งที่ 2. สกลนคร : นิดจะศิลป์.         
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงภาพเมืองที่มีการปะทะสังสรรค์ระหว่างผู้คนกับกระแสคลื่นโซเชียล ให้ภาพการเปลี่ยนถ่ายจาก
วัฒนธรรมเก่าไปสู่วัฒนธรรมใหม่อย่างฉับพลัน ทั้งยังแสดงวิถี และทัศนะของผู้คนในตรรกะที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมไทยที่ผ่านมา
รวมถึงความไม่เป็นธรรมทางการเมืองบางประการ ในทางกลับกันยังคงมีชีวิตของคนบางกลุ่มที่ยังดำเนินวิถีชีวิตอย่างเป็นสุข โดยไม่
เกี่ยวข้องกับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กำลังถาโถมเข้าสู่ผู้คนทุกหมู่เหล่า ซึ่ง "พลัง เพียงพิรุฬห์" ได้เลือกถ่ายทอดผ่านบทกวีหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งที่เป็นการนำเสนอตามแนวขนบนิยมอย่างเคร่งครัด การคิดสร้างสรรค์ที่เป็นไปตามสมัยนิยม รวมถึงการนำเสนอผ่าน
วรรณรูปที่มีความหมายจากคำและจากภาพที่ปรากฏ นอกจากนี้ บทกวี "นครคนนอก" ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อ่านได้ย้อนทบทวนตัวเอง
ว่า ได้ไหลไปตามกระแสนั้น จนทำให้เราเป็น "คนนอกนคร" ไปได้ในที่สุด