++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2560

1060 1

 

เลขหมู่  550 ล963
ธวัลกร ฉัตราธรรม (2559). โลกวิวัฒนาการ สภาวะและผลกระทบที่ชาวโลกต้องรับรู้. กรุงเทพฯ : กอแก้ว.
 
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับกำเนิดโลกวิวัฒนาการของโลกปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก
วิกฤติทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อมนุษยชาติ เราต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อการอยู่รอด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1060 2

 

เลขหมู่ 004.16 ศ462ค
ศุภชัย สมพานิช. (2559). คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับโปรแกรมเมอร์. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์.

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชัน Android Studio ไว้อย่างครบถ้วน
ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมืออาชีพ ทั้งการเขียนโค้ดใช้งานกล้อง ฐานข้อมูล หรือแม้กระทั้งแผนที่ พร้อมอธิบาย
ขั้นตอนการลงขายแอพใน Play Store เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาใช้ประกอบการเรียน หรือการฝึกพัฒนาแอพฯ ด้วยตนเอง
เพื่อก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์อาชีพ
 
 
 
 
 
 
 

1060 3

 

เลขหมู่ 005.54 ว759ส  
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. (2552). 365 ฟังก์ชั่น Excle. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
 
คำอธิบาย :  หนังสือนี้ได้รับการปรับปรุงฟังก์ชั่นล่าสุดเพิ่มเติม โดยการรวบรวมจากประสบการณ์การสอนและใช้งานมาร่วม 20 ปี
ของผู้เขียนอธิบายถึงหลักวิธีพื้นฐานจากสูตรทางคณิตศาสตร์และการใช้ฟังก์ชั่นโปรแกรม Excel พร้อมตัวอย่าง นำเสนอด้วยการ
เรียงลำดับฟังก์ชั่นการใช้งานจาก A ถึง Z เพื่อสะดวกในการใช้งาน และส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้ยังเพิ่มเติมเทคนิคการประยุกต์
ใช้งานฟังก์ชั่นจากงานจริงอีกด้วย นับได้ว่าเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์และสมบูรณ์แบบมากที่สุดเล่มหนึ่ง
 
 
 
 
 
 
 

1060 4

 

 

เลขหมู่ 004.6 จ217ค
จักรชัย โสอินทร์. (2560). คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี :
ไอดีซี พรีเมียร์
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ได้มีการจัดเรียง รวบรวม เรียบเรียงใหม่ และเพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันสมัยและครบถ้วน โดยใช้บทเรียน
ในการปรับปรุงจากการเรียนการสอนจริงตลอด 5 ปีที่ผ่าน อ้างอิงกับโครงสร้างแบบลำดับชั้นเพื่อให้ผู้อ่านมองภาพชัดเจน ผนวกกับ
การศึกษาหลักการของศาสตร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Internet นอกจากนี้ยังเพิ่มคำอธิบายในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้
เพียงพอต่อความเข้าใจ ซึ่งจะทำให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เนื้อหาภายในเล่มเน้นความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบ
และเชื่อมต่ออุปกรณ์บนเครือข่าย การฝึกเขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานของโปรโตคอลในเครือข่ายที่ควรรู้จักเพื่อฝึกทักษะในการ
เรียนรู้ตลอดจน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กรระดับเบื้องต้น จึงถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติ และเป็นใช้ประกอบการทำงานเป็นอย่างดี
 
 
  

1060 5

 

เลขหมู่ 155 ธ454จ
ธัญญภัสร์ ศิริธัชนราโรจน์. (2560). จิตวิทยากับการพัฒนาตน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาจากเอกสาร ตำราต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลจากประสบการณ์การสอนเป็นพื้นฐาน ภายในเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยากับ
การพัฒนาตนการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน ปัจจัยพื้นฐานด้านชีววิทยา ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา
ธรรมชาติของมนุษย์กับการพัฒนาตน และอื่นๆ อีกมากมาย นับเป็นหนังสือที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน วิชาจิตวิทยากับ
การพัฒนาตนและรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นแหล่งอ้างอิง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและวงการการศึกษา
ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 

1060 6

 

 

เลขหมู่ 690.383 ก297ท
ไกวัล ปวราจารย์. (2560). เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์การทำงานและการสอนของผู้เขียน โดยการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้าง
อาคารสูง เน้นเรื่องงานฐานรากอาคาร หรือส่วนงานชั้นใต้ดิน เริ่มตั้งแต่งานฐานราก การเริ่มงานก่อสร้างอาคารสูง การสำรวจบริเวณ
ก่อสร้างอาคารข้างเคียงและสาธารณูปโภค งานเสาเข็มกับฐานรากอาคาร การก่อสร้างกำแพงกันดิน Diaphragm wall การเจาะ
เสาเข็มBarette pile การก่อสร้างอาคารระดับต่ำกว่าพื้นดิน (Sub structures) รวมถึง รายละเอียดการขุดดินก่อสร้างฐานราก พื้น
กำแพงของอาคารชั้นใต้ดิน (Basement) โดยมีภาพสถานที่ก่อสร้างจากหลายอาคาร รวมทั้งภาพประกอบลายเส้นที่ผู้เขียนเขียนขึ้น
เป็นตัวอย่างเพื่อใช้ประกอบเนื้อหา อธิบายการวางแผนและทำงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา วิศวกร
และผู้สนใจงานก่อสร้างอาคาร