++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2560

09 1

 

เลขหมู่ 006.76 จ139พ
จตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล. (2559). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น JavaScript. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนำเสนอว่าเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2558 ภาษาจาวาสคริปต์ได้ออกมาตรฐานตัวใหม่ชื่อ ECMAScript 6
(หรือ ES6) ด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นมา เพื่อเป็นคู่มือให้คนไทยได้อ่าน และปูพื้นฐานการพัฒนาจาวาสคริปต์ตัวใหม่โดยเฉพาะ
จะได้ตามทันเทคโนโลยียุคใหม่ที่ก้าวเดินอย่างรวดเร็วปานติดจรวด โดยเนื้อหาในเล่มจะโฟกัสเกี่ยวกับจาวาสคริปต์อย่างเดียวล้วนๆ
ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาด ซึ่งมักจะรวมภาษา HTML กับ CSS แทรกเข้ามาอยู่ในเนื้อหาเดียวกัน สำหรับสาเหตุ
ที่แยกเขียนออกมาอีกเล่ม เพราะฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาในมาตรฐานตัวใหม่ค่อนข้างเยอะมาก และมีหน้าตาต่างจากของเก่าพอสมควร
เมื่อคุณอ่านเล่มนี้จบ จะรู้ทันทีว่าจาวาสคริปต์ที่คุณเคยรู้จัก มันนับเวลาถอยหลัง ใกล้หมดอายุลงแล้วจริงๆ หนังสือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน ที่สนใจศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่แค่เพียงนักพัฒนาซอฟแวร์อย่างเดียว เพราะในอนาคตการเขียน
โปรแกรมยุคใหม่ จะหลีกเลี่ยงจาวาสคริปต์ตัวใหม่นี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาด
 
 

09 2

 

เลขหมู่ 428.34 ล511พ
ลี,จัน ซุง. (2558). พูดอังกฤษ ฟิตทุกสถานการณ์ = Perfect English for every situation. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชั่น.

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้เป็นผู้ช่วยที่จะทำให้คุณพูดได้ทุกสถานการณ์ แม้ตกอยู่ในยามคับขัน มีเล่มนี้เล่มเดียวก็จะพาคุณตะลุยไปได้
ทุกที่ พูดอังกฤษชิลล์เวอร์ชนิดที่เจ้าของภาษาต้องทึ่ง ด้วยเนื้อหาเข้าใจง่ายแบ่งเป็นหมวดหมู่กว่า 40 สถานการณ์ ไม่ว่าจะไปสังสรรค์
เข้าสังคม เจรจาธุรกิจ สั่งอาหาร อธิบายอารมณ์ หรือเกิดอุบัติเหตุต้องการความช่วยเหลือ และอีกมากมาย พร้อมรวบรวมสำนวนและ
วลี คำศัพท์ตลอดจนตัวอย่างบทสนทนาพร้อมคำแปลที่เอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องฝึกภาษาอังกฤษ
อย่างจริงจังเพื่อให้พูดได้แปลออก และสื่อสารได้อย่างมั่นใจ! 
 
 
 
 
 

09 3

 

เลขหมู่ 005.73 อ978ค  
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2559). โครงสร้างข้อมูล ( Data Structures)เพื่อออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น.   
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้จัดเป็นวิชาหนึ่งในสาขาคอมพิวเตอร์ที่นำมาซึ่งความตื่นเต้นและความท้าทายแก่ผู้เรียนอยู่ไม่น้อย
ความน่าตื่นเต้นในที่นี้คือ เราจะได้ศึกษาถึงเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่มีอยู่มากมาย เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ส่วน
ความท้าทายก็คือ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของโครงสร้างข้อมูล จะนำมาซึ่งแนวความคิดอันหลากหลาย ที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้กับวิธีการออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมต่อไป ภายในหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลอันได้แก่ อาร์เรย์ ลิงก์ลิสต์ สแต็ก คิว ทรี และ กราฟ รวมถึงเทคนิคการจัดเรียงลำดับและการค้นหา
ข้อมูล เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนของ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
ศาสตร์วิชาโครงสร้างข้อมูล
 
 
 

09 4

 

เลขหมู่ 155.25 น596พ  
นิทัศน์ วินน์. (2560). พัฒนาตนเองด้วยการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส. กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมนด์ ไลน์ มัลติมีเดีย..
 
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้เมื่อคุณเริ่มต้นทำงาน หัวหน้างานจะบอกว่า คุณต้องทำอะไร หากคุณเป็นฝ่ายสินเชื่อ ทำอะไรของคุณคือ
ปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพและได้เป้าหมาย ทำอย่างไรถึงจะได้ประสิทธิภาพตามหน้าที่งานนั้นมันเป็นเรื่องของคุณ ที่ต้องใช้ความรู้
การเรียนรู้ การพัฒนา ให้มีประสิทธิผลสมกับที่เขาจ่ายค่าตอบแทน ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นเงินและโอกาสก้าวหน้ามั่นคง คนจำนวนมาก
ไม่รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไร บางคนไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรด้วยซ้ำ คนเหล่านี้เองที่เป็นปัญหาขององค์กร หนังสือ "พัฒนาตนเอง
ด้วยการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส" เล่มนี้ มีแบบทดสอบให้คุณได้คำตอบคำถาม คำตอบของคุณคือตัวบ่งชี้อนาคตค่าตอบแทน
ของคนทำงานคือเงิน การได้เรียนรู้ (แบบฟรี) และโอกาสที่จะก้าวหน้า คุณอยากได้อะไรมากกว่ากันสรุปแล้วคุณเป็นผู้ผลักดันภารกิจ
องค์กร หรือเป็นกาฝาก หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!
 
 
  

09 5

 

เลขหมู่ 030 ค181
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (2560). ความ (ไม่) เป็นสมัยใหม่ : ความเปลี่ยนแปลงและย้อนแย้งของไทย.
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์.

คำอธิบาย : หนังสือนี้เล่มนี้ เป็นผลงานจากทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีศาสตรจารย์
ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณเมธี วิจัยอาวุโส สกว. เป็นหัวหน้าโครงการ และมีคณะผู้วิจัยรวม 7 ท่าน ประเด็นปัญหาเรื่องความเป็น
สมัยใหม่ เป็นเรื่องที่ครอบคลุมเนื้อหาและพัฒนาการของสังคมไทยที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง มีเนื้อเรื่องกว้างขวางและมีความต่อเนื่อง
ยาวนาน ตั้งแต่การเกิดปรากฏการณ์ของความเป็นสมัยใหม่ในอดีต มาถึงปัจจุบัน และสืบเนื่องต่อไปยังอนาคตกาลด้วย ในที่นี้
ความหมายของความเป็นสมัยใหม่จึงไม่ได้เคร่งครัดไปในทางใดทางหนึ่งอย่างเด็ดขาด หากเน้นไปที่ให้ผู้วิจัยค้นหาความหมาย
ในประเด็นที่สนใจและมีความถนัดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการอย่างไรในสังคมไทย 
 
 
 

09 6

 

เลขหมู่ 004.165 น164ก
นพ มหิษานนท์. (2560). การติดตั้งและการใช้งาน Raspberry Pi กรุงเทพฯ : คอร์ฟังก์ชั่น.
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงขั้นตอนการใช้งาน Raspberry Pi ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว โดยเริ่มตั้งแต่แนะนำให้รู้จักกับ
อุปกรณ์บนบอร์ดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกัน ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian การ Remote
ใช้งานบอร์ด Raspberry Pi จากระยะไกล ด้วยวิธีต่าง ๆ ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อควบคุม GPIO Pin ในการออกคำสั่ง
และควบคุมการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ Raspberry Pi โดยขั้นตอนทั้งหมดมีภาพและคำอธิบายประกอบ
อย่างละเอียด สามารถลงมือทำตามได้แบบ Step by Step