++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนสิงหาคม 2560 จาก World Scientific eBook

9396.cover

10277.cover
 
Nanomaterials for Tumor Targeting Theranostics
A Proactive Clinical Perspective
     
Network Design and Optimization for Smart Cities
 
10015.cover

q0074.cover

The Future Information Society
Social and Technological Problems
 Li-S Batteries
 The Challenges, Chemistry, Materials and Future Perspectives