++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์
 
     เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี