++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นไป
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์