++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 13

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 13
----------------------------------
 
       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยฯ จึงขอกำหนดวันอบรมเพื่อดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
 
หลักสูตรการอบรม        ครูชำนาญการพิเศษ
กำหนดการอบรม          วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2561
สถานที่จัดอบรม            มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ค่าลงทะเบียน                4,000 บาท

       เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของการอบรม จึงขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม
จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ส่งแบบการขอรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่น 13 ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดเท่านั้น โดยระบุหน่วยพัฒนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

2. ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมกรอกข้อมูลลงฟอร์มตามลิงค์ https://goo.gl/forms/๙nkxgiNvYCTNA๖z๓๒ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซด์ http://www.mcru.ac.th/

4. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โอนเงินผ่านบัญชีของมหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี “ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เงินจัดหารายได้และบริการวิชาการ” ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมบึง หมายเลขบัญชี 744-0-04011-2 วันที่ 21- 31 พฤษภาคม 2561 และส่งหลักฐานการโอนเงินให้มหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โรงเรียน จังหวัด พร้อมหลักสูตรที่จะเข้าอบรมให้ชัดเจน ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 (งดรับเงินลงทะเบียนในวันรายงานตัว)

5. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดหรือเลื่อนการอบรมต่อไปดังนี้
    5.1 ผู้สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ มีจำนวนต่ำกว่า 80 คน

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดอบรมตามประกาศข้อ 5.1

7. หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ประภาช วิวรรธมงคล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 092-2916253
 
pdfรายละเอียด