++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2562

0162 1
เลขหมู่ 660.28423  ช884ก   
ไชยยันต์ ไชยยะ . (2560). การถ่ายโอนมวล Mass Transfe. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
คำอธิบาย :   หนังสือเล่มนี้ปรากฏการณ์ของการถ่ายโอนมวล เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกๆ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
ประจำวันของเรา แม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลอันกว้างใหญ่ก็ยังหนีไม่พ้นปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ เช่น การดูดซึมออกซิเจน
เข้าสู่เซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิต การกรองแยกของเสียโดยหน่วยกรองไต การแพร่ของคาเฟอีนในน้ำร้อนขณะชงกาแฟ การดูดซับ
เกลือของผัดในกระบวนการหมักดอง การระเหยของน้ำในนาเกลือ การเปลี่ยนแปลงทิศทางกระแสน้ำร้อนของมหาสมุทร เนื่องจาก
ปริมาณเกลือในน้ำทะเลมีการเปลี่ยนสมดุล หรือแม้กระทั่งการเกิดวงแหวนของดาวเสาร์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการถ่ายโอนอุกกาบาต
จากกลุ่มดาวเคราะห์น้อยมายังบริเวณชั้นแรงดึงดูดของดาวเสาร์ ยิ่งหากตีกรอบการพิจารณาลงมาให้แคบกว่านั้นจะพบว่าการถ่ายโอน
มวลล้วนแต่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางอุตสาหกรรม ทางเคมีโดยทั้งสิ้น ดังนั้น ความเข้าใจในองค์ความรู้ของการถ่ายโอนมวลนี้
จึงถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้กระบวนการนั้นๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย นักอุตสาหกรรมเคมี หรือวิศวกรเคมี สามารถหาคำอธิบายในปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนของการถ่ายโอนมวลได้

0162 2

เลขหมู่  201.72 ส852จ 
สุรพศ ทวีศักดิ์. (2560). จากพุทธศาสนาแห่งรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ. กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์.             
 
คำอธิบาย :   หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่สำคัญ 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่สำรวจแนวคิดและประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
พุทธศาสนากับรัฐ ว่าความคิดนั้นคืออะไร มีความเป็นมา และมีปัญหาพื้นฐานสำคัญอะไรบ้างที่ตกทอดมาถึงยุคสมัยของเรา และ
ปรากฏเป็นปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ส่วนที่สองเป็นการนำปรัชญาสังคม คือแนวคิดโลกวิสัย (secularism) และ
เสรีนิยม (liberalism) มาวิเคราะห์และเสนอทางแก้ปัญหาที่สำรวจพบในส่วนแรก และเสนอว่าควรแยกศาสนาจากรัฐ พร้อมกับ
กำหนดบทบาทของศาสนาในพื้นที่สาธารณะให้ชัดเจน และสอดคล้องกับประชาธิปไตยที่รัฐต้องเป็นกลางทางศาสนา สามารถให้
หลักประกันเสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนาได้อย่างแท้จริง
                จึงกล่าวได้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นงานประวัติศาสตร์ผสมกับปรัชญาสังคม กล่าวคือ ประวัติศาสตร์บอกกับเราว่า
อะไรเป็นอะไร โดยไม่ตัดสินว่าอะไรควรเป็นอะไร แต่งานปรัชญาสังคมเน้นเสนอว่าอะไรควรเป็นอะไร หนังสือเล่มนี้จะเป็นการ
พาสำรวจประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในสังคมไทย จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

0162 3

เลขหมู่ 158 ข153ส
ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร. (2560). พิมพ์ครั้งที่ 4. สมองทองคำ. กรุงเทพฯ : ภูตะวัน. 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้มีหลากหลายมิติ ทั้งมุมมองธุรกิจ การเงิน การตลาด บริหาร จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ พุทธศาสนา
ตลอดจนแรงบันดาลใจ ผ่านตัวอย่างของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จมากมายจากทั่วโลก รวมถึงประสบการณ์ในชีวิตจริงของผู้เขียน
เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจได้ว่า คำแนะนำในหนังสือเล่มนี้ผ่านการทดสอบด้วยตัวนักเขียนเองมาแล้วจริง ๆ โดยนำเคล็ดลับที่ได้มาย่อย
ให้ง่ายในรูปแบบสนุกสนาน เป็นกันเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง และเต็มเปี่ยมด้วยพลังสไตล์ "ขุนเขา"
 
 
 
 
 
 
 

0162 4

เลขหมู่  370.593 ม529ก 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (2560). การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Education for Sustainable Development.
สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.      
คำอธิบาย :    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความวิชาการด้านการศึกษา ที่เขียนโดยนักวิชาการระดับประเทศ
จำนวน 20 คน 20 บทความ ซึ่งบทความทั้งหมดได้ครอบคลุมหัวใจสำคัญของการศึกษา ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมนโยบาย
ระดับชาติ ระดับองค์กร ระดับสถานศึกษา และบุคลากรที่สำคัญคือ ครู และอาจารย์ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา
การศึกษาไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคการศึกษา 4.0 เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน และในสถานการณ์ของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ นับเป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเผยแพร่ความรู้
ตามภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคม และเป็น "เครื่องมือ" ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป