++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ผ่าน ครบ 3 ครั้ง

📣 เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ผ่าน ครบ 3 ครั้ง
-------------------------------

🔹 การรับสมัคร
      สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2562 ทาง Inbox เพจศูนย์คอมพิวเตอร์ MCRU
      https://www.facebook.com/comcenterMCRU/

🔹 ประกาศรายชื่อ
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 19 กันยายน 2562 ผ่านเพจศูนย์คอมพิวเตอร์ MCRU

🔹 การชำระเงิน
      ผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมจะต้องชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน จำนวน 50 บาท ณ ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

🔹 วันอบรม
      วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

 

📍 ผู้เข้ารวมอบรมต้องนำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน พร้อมใบสำคัญรับเงินค่าสมัครมาแสดงตนเพื่อเข้าอบรม