++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กิจกรรมอบรมสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ และอบรมส่งเสริมการใช้วารสารและสิ่งพิมพ์

      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมอบรมสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ และอบรมส่งเสริมการใช้วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563