++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
ตัวชี้วัด   EB1 | EB2 | EB3 | EB4 | EB5 | EB6 | EB7 | EB8 | EB9 | EB10 | EB11 | EB12
 

ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล
EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
              เอกสาร/หลักฐาน คือ
              - คำสั่งมอบหมายงาน
              - ระบบกลไกในการเผยแพร่ข้อมูล
              - กรอบแนวทาง วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
              - ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ตามหัวข้อที่กำหนดในข้อ EB1 (2)
                    
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
             เอกสาร/หลักฐาน คือ
             1. ข้อมูลพื้นฐาน
                 1.1 โครงสร้างหน่วยงาน
                 1.2 ภารกิจของหน่วยงาน
                 1.3 ผู้บริหารที่เป็นปัจจุบัน
             2. นโยบายยุทธศาสตร์
             3. แผนปฏิบัติการประจำปี
                  - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 
                  - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
             4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
                  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงาน : งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2560
                                                                                                    (ณ สิ้นไตรมาส 4  ระหว่างวันที่ 1 ตุ ลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
                  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน : เงินรายได้ (ไม่รวมหน่วยงานที่มีระเบียบ/ข้อบังคับและคณะกรรมการการบริหารจัดการ)
                                                                                                    ประจําปีงบประมาณ 2560
                                                                                                    (ณ สิ้นไตรมาส 4  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
                  - รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560
                  - แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                  - รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 4 (1 กรกฏาคม 2560 - 30 กันยายน 2560)
                  - รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2560)
                  - รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 (2 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
             5. มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน
                  - การใช้ระบบสืบค้นสารสนเทศ (OPAC)
                  - การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
             6. มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม          
EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
             เอกสาร/หลักฐาน คือ
             - คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             - ระเบียบ/ข้อบังคับเรื่อง คณะกรรมการประจำคณะ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
             เอกสาร/หลักฐาน คือ
             - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2561
             - ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2561 / รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ
             - โครงการสัปดาห์ห้องสมุด (Book Fair)
             - รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด : อ่านสนุก แชร์สนั่น (Read&Share)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง     
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
             เอกสาร/หลักฐาน คือ
             - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย

EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
             เอกสาร/หลักฐาน คือ
             - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
  
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
             เอกสาร/หลักฐาน คือ
             1. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
                 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560)
                 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)
             2. โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน
                 หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  - โครงการพัฒนางานศูนย์วิทยบริการ (โครงการ : การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning)
                  - โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (โครงการ : การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนในโครงการ ทสรช.)
                  - โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ (โครงการ : พัฒนางานศูนย์คอมพิวเตอร์)
                  - โครงการพัฒนางานศูนย์วิทยบริการ (โครงการ : พัฒนางานศูนย์วิทยบริการ)
                  - โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (โครงการ : การพัฒนาบุคลกรทางการศึกษาเพื่อบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์)
 
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
             เอกสาร/หลักฐาน คือ
             - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ     
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
             เอกสาร/หลักฐาน คือ
             - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
             เอกสาร/หลักฐาน คือ
             - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงาน : งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2560
                                                                                                (ณ สิ้นไตรมาส 4  ระหว่างวันที่ 1 ตุ ลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
             - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน : เงินรายได้ (ไม่รวมหน่วยงานที่มีระเบียบ/ข้อบังคับและคณะกรรมการการบริหารจัดการ)
                                                                                                ประจําปีงบประมาณ 2560
                                                                                                (ณ สิ้นไตรมาส 4  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
             เอกสาร/หลักฐาน คือ
             - รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2560)
             - รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 (2 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่     
EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
              เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
              เอกสาร/หลักฐาน คือ
              - คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
              - คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน     
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
              เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ภาพถ่ายตู้รับแสดงความคิดเห็น
               - ข้อร้องเรียนและข้อปรับปรุง
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด: การรับสินบน     
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
              เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต     
EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
              เอกสาร/หลักฐาน คือ
              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
              - บันทึกข้อความ เผยแพร่เอกสารให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
              - แผ่นพับคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
              - ภาพถ่ายแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
               เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน
               เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
               เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องร่วมกับมหาวิทยาลัย
  
EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
               เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ     
EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
               เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
               - ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
               เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย