ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (เครือข่ายไร้สาย)

            ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (เครือข่ายไร้สาย)

            ↔️ WIFI SSID ที่ใช้งานในปัจจุบันคือ
            📶 MCRU@WIFI หรือ MCRU WIFI