++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน
 “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”
 
          ด้วยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กาหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม ด้วยกลไกการนาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศ ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ
 
           1. ภาคการประชุม/สัมมนา 4 รูปแบบ มากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง ได้แก่
               1.1) การประชุม/สัมมนาขนาดใหญ่ ในหัวข้อสาคัญสาหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
               1.2) การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสาคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข
               1.3) การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ
               1.4) การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)

           2. ภาคนิทรรศการ
               2.1) นิทรรศการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
                      นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
               2.2) นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมด้วย “นวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์” รวมถึง
                      “ผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่”
               2.3) นิทรรศการผลิตผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนสังคม (Research for Community)
               2.4) นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

           3. กิจกรรม Thailand Research Symposium 2018

           4. การจัดกิจกรรม Highlight Stage

           5. กิจกรรมการให้คาปรึกษาเรื่องการวิจัย (Research Clinic)

           6. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018 Award)

           7. การจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2561
 
           ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 โดยเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วสามารถจัดพิมพ์บัตรบาร์โค๊ดประจาตัวเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรม ในงานได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สาหรับภาคนิทรรศการ ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตลอดการจัดงาน กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะกรุณากรอกรายละเอียดตามแบบตอบรับ
 
pdfรายละเอียด
pdfรายละเอียดภาคการประชุม
pdfรายละเอียดภาคนิทรรศการ
pdfแบบตอบรับ