บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 46

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 46  มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. การคิดเชิงมโนทัศน์  รายละเอียด
          2. ต้องคิดว่าไม่แพ้  รายละเอียด
          3. ไอคิว และแบบทดสอบความถนัด   รายละเอียด
          4. การคิดเชิงวิเคราะห์  รายละเอียด
          5. คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรังปรุง 2019) รายละเอียด
  

          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

  รายละเอียด