++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

แนวปฏบัติการสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏบัติการสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา การทดสอบมาตราฐานภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2558
--------------------------------------
 
เพื่อให้การสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา การทดสอบมาตราฐานภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตราฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
 
 
 pdf แนวปฏบัติการสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา การทดสอบมาตราฐานภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2558