++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ข้อปฏิบัติการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์

ข้อปฏิบัติการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
--------------------------------------
 
1. นักศึกษาทุกคนต้องแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสอบ
2. นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายสุภาพ
3. ห้ามทุจริตการทำข้อสอบทุกกรณี (หากตรวจพบ ให้ยุติการสอบและออกจากห้องสอบ)
4. นักศึกษาอ่านคำสั่งในข้อสอบให้ละเอียด กรณีสงสัยให้สอบถามผู้คุมสอบเท่านั้น
5. ใช้รหัสนักศึกษาในการเข้าระบบเพื่อเข้าทำข้อสอบภาคทฤษฎี (ออนไลน์)
6. นักศึกษาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด (หากรับโทรศัพท์ขณะสอบถือว่าทุจริตการสอบ)
7. บันทึกข้อมูลในไดร์ที่กำหนดเท่านั้น (ไดร์ D:) โดยสร้างชื่อโฟล์เดอร์เป็น รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ตัวอย่าง 581234567 นฤมล มานะยิ่ง 
    (หากเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลในไดร์อื่น จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ)
8. ไม่อนุญาติให้นำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลทุกชนิดเข้าห้องสอบ (หากตรวจพบ ให้ยุติการสอบและออกจากห้องสอบ)
9. ผลการสอบจะติดประกาศแจ้งหลังจากการสอบประมาณ 3 วันทำการหลังจากการสอบในแต่ละรอบ หรือวันพุธในสัปดาห์ถัดไป
10. การสอบแบ่งเป็น 2 ตอน นักศึกษาต้องสอบให้ผ่านคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน     
      ตอนที่ 1 เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน ข้อสอบเป็นแบบออนไลน์ 
      ตอนที่ 2 เป็นการสอบเพื่อวัดทักษะด้านคอมพิวเตอร์  70 คะแนน ข้อสอบเป็นแบบปฏิบัติ
11. เข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนด โดยเข้าสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 5 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์
      หากเข้าสอบสายเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ การสอบใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
      การสอบตอนที่ 1 ใช้เวลา 30 นาที
      การสอบตอนที่ 2 ใช้เวลา 60 นาที