แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนพฤษภาคม 2565”

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนพฤษภาคม 2565”

                    ⭕️ วารสารทิศไท ปีที่ 13 ฉบับที่ 47 มกราคม – มีนาคม 2565
                    ⭕️ วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564
                    ⭕️ วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565
                    ⭕️ วารสารวิชาการซายน์เทค มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
                    ⭕️ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565
 
                    แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนพฤษภาคม 2565” รายละเอียด
                    📞ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)