++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ การใช้งาน Google Classroom

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ “การใช้งาน Google Classroom”
 

Capture12072562 001


วิทยากรโดย : อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

สมัครเข้าอบรม