++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย Google Forms

โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย google form

 

Slide56


วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครเข้าอบรม