++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานระบบนิวแมติกส์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานระบบนิวแมติกส์ "
ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 จังหวัดราชบุรี
 
จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
 
pdfกำหนดการ
pdfใบตอบรับเข้าอบรม
 
หมายเหตุ
1. ฟรี ค่าลงทะเบียนเอกสารการอบรมและอาหาร
2. กรุณาส่งใบตอบรับ ไปยัง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงาน
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-098804246

 

หมายเหตุ

1.       ฟรี ค่าลงทะเบียนเอกสารการอบรมและอาหาร

2.       กรุณาส่งใบตอบรับ ไปยัง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงาน

3.       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-098804246