++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
 
เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 4 ฐานข้อมูลดังนี้
1.Web of Science (เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์)
2.Emerald insight (เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ์)
3.SpringerLink (เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
4.ProQuest Dissertation & Theses Global (เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text))

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
Slide43

 

Link : ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร: 032-261790 ต่อ 2003
Facebook : ARITMCRU