++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน 2563

0463 01

เลขหมู่ 495.918 ก661ร

กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่). (2562). เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว...จบ : ภาษาไทยครูลิลลี่. กรุงเทพฯ : ภาษาไทยครูลิลลี่.
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้"ครูลิลลี่" ติวเตอร์ภาษาไทยชื่อดัง ตั้งใจกลั่นประสบการณ์จากการสอนกว่า 30 ปี ออกมาเป็นคู่มือหลัก
ภาษาไทยที่
เข้าใจง่ายเรียงลำดับเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง สอดแทรกด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับและเทคนิคการจำ ร้อยเรียงด้วยลีลาภาษาที่
อ่านสนุก เข้าใจง่าย เหมือน
กำลังนั่งเรียกับครูลิลลี่ให้ห้องสอนสด เพียงแค่ค่อยๆ อ่านเรียงไปทีละบท คิดตามไปทีละหน้า แล้วพอใกล้
วันสอบก็หยิบขึ้นมาอ่านทบทวน
อีกครั้ง รับรองได้ว่าสามารถพิชิตทุกสนามสอบได้อย่างแน่นอน


0463 02

เลขหมู่  745.54 น784ส

เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์. (2562). สมุดทำมือ (ฉบับสุดคุ้ม). กรุงเทพฯ : วาดศิลป์.     

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้มีทั้งการทำสมุดโน้ตง่าย ๆ ไม่ต้องมีเครื่องมือมากมาย ไปจนถึงการเย็บเล่ม บอกวัสดุ อุปกรณ์
ขั้นตอนวิธีการทำละเอียด พร้อมภาพประกอบเข้าใจง่ายที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้ทันที จะทำไว้ใช้เอง หรือใช้ประกอบ
เป็นอาชีพเสริมก็ทำได้ไม่ยาก0463 03

เลขหมู่ 651.7827 ป547ส

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์. (2562). สุริยัน กัญชา : อัมฤตย์โอสถแห่งความหวัง. กรุงเทพฯ : บุ๊ค ด็อท คอม.   

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยในหลายมิติ อีกทั้งการรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ที่มีการผสมกัญชา
พร้อมภาพตำรับยาตามตัวอักษรสะกดแบบโบราณอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการยืนยัน
ว่าภูมิปัญญาของชาติไทยในการใช้กัญชามีมาอย่างยาวนาน อันจะเป็นการรื้อฟื้นภูมิปัญญาชาติให้กลับมาได้อีกครั้ง
เหมาะสำหรับผู้สนใจในศาสตร์การแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวเอง
จากโรคร้ายประจำตัว0463 04

เลขหมู่  363.34 ท239ภ
ทสมล ชนาดิศัย. (2562). ภัยพิบัติเล่มเดียวรู้เรื่อง. กรุงเทพกรุงเทพฯ : อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง.
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้  รอบตัวเรามีภัยรูปแบบต่างๆ แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ทั้งหมดนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การที่เราจะดำเนินชีวิต
ได้อย่างปลอดภัยก็ควรเข้าใจสาเหตุ พร้อมเรียนรู้วิธีการรับมือในสถานการณ์เหล่านั้นอย่างมีสติ และนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วมาเป็นบทเรียนย่อมช่วยลดการสูญเสียได้อย่างแน่นอน
"ภัยพิบัติ เล่มเดียวรู้เรื่อง" ได้รวบรวมภัยต่างๆ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ดินโคลนถล่ม หลุมยุบ ทรายดูด การก่อการร้าย
การติดอยู่ภายในถ้ำ ไฟไหม้ และอีกมากมาย นำเสนอผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิกสวยงาม พร้อมแนะนำวิธีการรับมือมาไว้
ในเล่มเดียวอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังนำเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งสำคัญที่สร้างความสูญเสียและถูกกล่าวถึงไปทั่วโลก
มาเป็นกรณีศึกษา เพื่อทำความเข้าใจและถอดบทเรียนสู่การรับมือหากมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต