++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2563

0363 01

เลขหมู่ 909.83 ฮ861ย

แฮรารี, ยูวัล โนอาห์. (2562). 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 = Twenty-one lessons for the twenty-first century .
กรุงเทพฯ : ยิปซี.
 
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้เป็นการสำรวจปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ของมนุษย์ ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้ว
แต่เป็นปัญหาที่ชวนให้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของโลกเรา แต่ก็ไม่อาจอ้างได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะความสมบูรณ์เป็นสิ่งที่เราต้อง
เรียนรู้และเติมเต็มเข้ามาเอง แต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้นำทางเราก็คือการโยนคำถามสำคัญให้เราไปขบคิดกันต่อว่า..
"สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้
คืออะไร สิ่งที่เป็นความท้าทายที่สุดในเวลานี้คืออะไร ทางเลือกที่เราควรในห้ความสนใจคืออะไร และเราจะเดินไปในทิศทางใด?"
 
และนี่คือหนังสือที่มนุษย์ศตวรรษที่ 21 ไม่ควรพลาด!0363 02

เลขหมู่  005.133 อ334ค

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์. (2562). คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.  

คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดของ "คู่มือภาษา C" ที่ใช้ในสถาบันการศึกษาหลายๆ แห่งมานานกว่า 10 ปี รวมแล้ว
หลายหมื่นเล่ม ด้วยวิธีอธิบายและใช้ภาพประกอบที่เห็นขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจน ทำตามได้จริง จึงใช้ได้ทั้งการสอนในชั้นเรียน และอ่าน
เพื่อศึกษาด้วยตัวเอง ในเล่มอธิบายตั้งแต่ "ระดับพื้นฐาน" เช่น ตัวแปร ชนิดข้อมูล การรับข้อมูลเข้า/แสดงผลออก คำสั่งควบคุมลำดับ
งานการใช้อาร์เรย์ และฟังก์ชั่น รวมถึง "ระดับสูง" เช่น พอยเตอร์ สตรัคเจอร์ ยูเนียน Pre-processor directive และ Macro พร้อมทั้ง
การจัดการไฟล์ โดยมีแบบฝึกหัดและเฉลยอย่างละเอียดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา
นักพัฒนาโปรแกรม และผู้สนใจทั่วไป

0363 03

เลขหมู่  338.54 พ778ศ

พิสิฐ ลี้อาธรรม. (2562). เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.    

คำอธิบาย :   หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาค ตั้งแต่พื้นฐานเศรษฐกิจโลก ปัจจัยการผลิตด้าน
แรงงาน ทุน และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก ดุลการชำระเงินโลก เงินสำรองระหว่างประเทศ องค์กรการค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ ทั้งยังได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของธุรกิจข้ามชาติ การกระจายรายได้ สิ่งแวดล้อมโลก ธรรมาภิบาลวิกฤติเศรษฐกิจ
ของเอเชีย และการพยากรณ์อนาคตเศรษฐกิจของโลก โดยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของประเด็นเหล่านี้ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยสอดแทรกตลอด
ทุกบท เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

0363 04

เลขหมู่ 320.9593 อ893จ
เอนก มากอนันต์. (2562). จักรพรรดิราช : คติอำนาจเบื้องหลังงชนชั้นนำไทย. กรุงเทพฯ : มติชน.
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้แง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับ "คติจักรพรรดิราช" ทั้งในความเชื่อทางศาสนา การนำมาปรับ
ใช้ของชนชั้นนำไทยและชนชั้นนำในหมู่รัฐ จารีตในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนถึงความเปลี่ยนแปลงของคติจักรพรรดิราช จนถึงจุดเปลี่ยน
ที่สำคัญที่ส่งผลให้คติความเชื่อดังกล่าวคงเหลือไว้เพียงแนวคิดเบื้องหลังผ่านพระราชพิธีในปัจจุบัน