++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2563

0163 01
เลขหมู่  E ท376ช
คาโอริ ทาจิมะ . (2562). การชิโรสะ กระต่ายน้อยขี้อาย. กรุงเทพฯ : ชิโรสะ กระต่ายน้อยขี้อาย
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้กล่าวว่าไปอยู่บ้านคุณยายในช่วงวันหยุดฤดูร้อน บ้านของคุณยายเป็นร้านขายของเล็ก ๆ
ที่มีของมากมายแต่ชิโรสะกลับเขินอายและมักจะแอบอยู่ที่หลังแม่เสมอ เพราะไม่ได้เจอคุณยายมานาน แม้จะเขินอาย
แต่ก็อยากเดินดูของในร้านคุณยายชิโรสะจึงไปแอบในกล่อง คุณยายเองก็ช่วยตกแต่งด้วย ชิโรสะจึงกลายเป็นสุดยอด
กระต่ายที่ช่วยคุณยายขายของได้ และไม่แอบหลังคุณแม่อีกต่อไป

0163 02

เลขหมู่ 574 195
นภัทร ปราบมีชัย. (2562). ชีวะระยะประชิด = Biology : close up edition. กรุงเทพฯ ภาพพิมพ์.
 
คำอธิบาย :    หนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของหลายวิชา โดยเฉพาะผู้ที่เรียนทางด้านสายการแพทย์และวิทยาศาสตร์
อย่างไรก็ตามวิชาชีววิทยาก็ยังคงเป็นไม้เบื่อไม้เมาสำหรับหลายๆ คน เนื่องจาก เป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะมหาศาล อ่านไปแล้ว
จับประเด็นได้ยาก ผู้เขียนจึงพยายามเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการอธิบายเนื้อหาอย่างอย่างกระชับ
ตรงประเด็น ชี้ให้เห็นถึงภาพรวม พร้อมหาวิธีการท่องจำแบบง่ายๆ เช่น กลอน เพลง คำย่อ เพื่อลดความน่าเบื่อ ยึดเนื้อหา
ตามหลักสูตร สสวท. และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยสอดแทรกเทคนิคจากประสบการณ์สอน เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานชีวะ
ค่อนข้างอ่อนหรือผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา

0163 03

เลขหมู่ 330.71 651
วิภาพรรณ พินลา. (2561). การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 = Learning management social
studies in the 21st century. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
คำอธิบาย :    หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจในการอธิบายให้เห็นภาพสังคมโลกในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ส่งผลให้มนุษย์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะของบุคคลในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างไรก็ตาม หนังสือ "การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรม สื่อ การวัดผลและประเมินผล เหมาะสำหรับครูสังคมศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา รวมถึงนิสิตนักศึกษา ครู และผู้สนใจทั่วไป

0163 04

เลขหมู่  781 634
วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น. (2561). ทฤษฎีดนตรีตะวันตก = Western Music Theory. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
 
คำอธิบาย :   หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาเท่าที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีตะวันตก สำหรับการจัดวางเนื้อหา
ในแต่ละบทครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท และคำเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
ทั้งนี้การจัดเรียงลำดับเนื้อหาภายในเล่ม เป็นไปตามความคิดเห็นและประสบการณ์การสอนของผู้เขียน ซึ่งครูผู้สอน
อาจพิจารณาจัดเรียงลำดับเนื้อหาการสอนใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามหนังสือเล่มนี้ หรือหากผู้สอนพิจารณา
เห็นว่าบางประเด็นอาจยากเกินไปสำหรับผู้เริ่มเรียน อาทิ บทที่ 7 บันไดเสียงอื่น โมด และการทดเสียง ก็สามารถ
ข้ามไปก่อนได้เช่นกัน เมื่อผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนมีความพร้อมแล้ว ก็นำมาสอนในภายหลัง
        ส่วนแบบฝึกหัดตอนท้ายของแต่ละบท ครูผู้สอนอาจอธิบายเนื้อหาทีละประเด็นสลับกับการทำแบบฝึกหัดได้
ขึ้นอยู่กับการวางแผนการสอน สำหรับผู้อ่านทั่วไป ผู้เขียนแนะนำให้พยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาในบทนั้น ๆ ก่อน
จากนั้นจึงเริ่มต้นทำแบบฝึกหัด โดยถ้าผู้อ่านไม่สามารถตอบคำถามแต่ละข้อได้ ให้กลับไปทบทวนประเด็นนั้น ๆ
ทีละประเด็นอีกครั้งหนึ่ง