++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2562

1262 1
เลขหมู่ 294.3444 ห177ค
หมอพีร์. (2562). คนอ่านกรรม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ.
คำอธิบาย :     หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจในการอธิบายให้เห็นภาพเรื่องวิบากกรรม ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิด โดยมีดวงดาวตามหลัก
โหราศาสตร์เป็นตัวไขรหัสกรรม อีกทั้งยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่อง
 "กฎแห่งกรรม" ได้เป็นอย่างดี และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
แนะนำวิธีปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในเรื่องทาน ศีล ภาวนาอีกด้วย เนื้อหาในเรื่องนี้เปรียบเสมือนกระจก
สะท้อนชีวิตบางมุมของเรา ปัญหาหลายอย่างที่เราประสบอยู่ มักไม่พ้นไปจากเหตุการณ์เรื่องราวที่ผู้เขียนนำมาเล่าสู่กันฟังนี้ ถ้าไม่เจอ
เข้ากับตัวเอง ก็อาจเป็นปัญหาของคนรอบข้าง ทั้งประเด็นเรื่องการงาน การเงิน ความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน
เจ้านาย ฯลฯ รับรองว่าคงโดนใจผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย1262 2

เลขหมู่ 595.73 น188บ
นพวรรณ บุญชู. (2562). บทบาทแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา. พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.             
คำอธิบาย :    หนังสือเล่มนี้กล่าวว่าที่ผ่านมา แมลงวัน ถูกมองว่าเป็นแมลงที่ สกปรก น่ารังเกียจและเป็นพาหะนำเชื้อโรคมากมาย
แต่ปัจจุบัน แมลงวัน มีบทบาทที่สำคัญในงานนิติเวชกีฏวิทยาในต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นหลักฐานสำคัญที่ ช่วยคลี่คลายคดี
ประมาณระยะเวลา หลังการเสียชีวิตได้หนังสือเล่มนี้จะเปิดมุมมองเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา พร้อมให้
ผู้อ่านสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (AR)


1262 3


เลขหมู่  332.024 อ454
(
2562). ออมให้เงินโต : คู่มือวางแผนการเงินฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : พราว.
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้คุณเคยมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่... เงินไม่เหลือเก็บ? มีเงินเหลือแต่อยากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าธนาคาร?
เสียภาษีเยอะมากอยากขอคืนภาษี? ห่วงเรื่องเงินใช้หลังเกษียณ?... ไม่ต้องกังวลไป หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้! "ออมให้เงินโต
คู่มือวางแผนออมเงินฉบับสมบูรณ์" หนังสือความรู้ทางการเงิน ที่อ่านสนุก เข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้อหาการเงินในทุกๆ เรื่องที่คนทั่วไป
จะต้องใช้ในชีวิต ตั้งแต่เกิดจนวินาทีสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็น วางแผนใช้จ่ายรายเดือน คัดเลือกกองทุนรวม ออมเงินด้วยกองทุนรวม
ประกันความเสี่ยง วางแผนภาษี ไปจนถึงวางแผนเกษียณ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง
 
 
 
 
 
 
 

1262 4

เลขหมู่  519.535 ก399ก 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2562). การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS .พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป.
คำอธิบาย :    หนังสือเล่มนี้เป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS เป็นหนังสือที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
ความถดถอย การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน หลักการของโมเดลสมการโครงสร้างการใช้โปรแกรม
AMOSในการวิเคราะห์ความถดถอย การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ด้วย AMOS การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันอันดับที่ 1
และอันดับที่ 2 การวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS
 
 
   

 

หมอพีร์. (2562). คนอ่านกรรม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ.