++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

0761 1
เลขหมู่ F ว491ส 
วาสนา . (2560). สายธารหัวใจ. กรุงเทพฯ : แสงดาว. 
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ สายธารแห่งรักไหลเรื่อยด้วยความชุ่มฉ่ำ สร้างสรรค์ชีวิตให้งดงามหวานชื่น แต่บางครั้งธารแห่งรักนั้น
ก็ต้องประสบกับความเหือดแห้ง เมื่อดวงใจที่เฝ้าถวิลหา แปรเปลี่ยนเป็นแสงตะวันเร่าร้อน แผดเผาให้ดวงใจต้องเจ็บปวด ความรัก
ของเขาที่มอบให้เธอนั้น งดงามมั่นคง ทว่าเธอกลับมองไม่เห็นคุณค่า แม้จะผิดหวังกระทั่งไร้จุดหมายในชีวิต ก็ยังมีผู้ปรารถนา
จะเติมความรักให้เต็มทางธารของเขาอีกครั้ง หากเขายอมเปิดใจ เพื่อรับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเข้ามา 
 
 
 
 
 
 
 
 

0761 2

ลขหมู่  658.4038 อ978ร
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ .(2560). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems : MIS. กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัย โดยผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดการ
ในโลกยุคดิจิทัลระบบสารสนเทศ องค์กร และกลยุทธ์ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและเทคโนโลยีเกิดใหม่ การจัดการทรัพยากร
ข้อมูลเครือข่าย และการสื่อสารโทรคมนาคมในทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โซ่อุปทานและแอปพลิเคชันระดับองค์กร
รวมถึงอีบิสซิเนส และอีคอมเมิร์ซ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น มีคำถามท้ายบท พร้อมกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับคณาจารย์ในการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
ที่ต้องการศึกษาด้านระบบสารสนเทศด้วยตนเอง
 
 

0761 3

เลขหมู่ 658 ภ367ว
ภัทรพล เหลือบุญชู . (2560). วิ่งตามฝัน ยังไงก็ชนะ . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ยูทูมอร์โรว์.
 
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้ร้อยเรียงเรื่องราวหลักฐานของคนญี่ปุ่น 8 คน ต่างอาชีพ ต่าง Profile แต่สิ่งเดียวที่มีเหมือนกันคือ
"ความรักในสิ่งที่ทำจากใจจริง" ทั้งมีความสุข ทั้งเป็นต้นแบบ ให้กับคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานอีกเป็นจำนวนมากในประเทศ
ญี่ปุ่น ถ้าได้เห็นหลักฐานก็จะเข้าใจว่า ถ้าอยากหาสิ่งที่รัก ไม่ใช่เรื่องหนักสำหรับชีวิตเลย "ใครก็ทำได้เพียงพลิกหลักคิดแค่นิดเดียว"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0761 4

เลขหมู่ F ช516ว
ชาติ กอบจิตติ. (2558). เวลา.พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ์.
 
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับวรรณกรรมคัดสรร "เวลา" ผลงานเรื่องเยี่ยมอีกเรื่องจากปลายปากกาของ
"ชาติ กอบจิตติ" การันตีด้วยผลงานวรรณกรรมรางวัลซีไรท์ ปี 2537 และรางวัลนวนิยายดีเด่นแห่งชาติ กับความรู้หลากหลาย
อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สะท้อนภาพชีวิตของสังคมได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้อ่านที่ชื่นชอบผลงานของ 
"ชาติกอบจิตติ" ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0761 5
เลขหมู่ 421 น488ข
นารีรัตน์ บุญช่วย . (2558). เขียนอย่างไร...ได้มาตรฐาน 1 = Standard written English 1.กรุงเทพฯ : แสงดาว.
 
คำอธิบาย :   หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือที่สร้างแบบทดสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ให้มีความถูกต้องแม่นยำ และนำมาใช้ได้จริงดั่งเจ้าของภาษา เพราะการเขียน เป็นทักษะที่ต้องใช้ขีดความสามารถสูง
โดยเฉพาะการเขียนภาษาที่สอง อาทิ ภาษาอังกฤษ ที่มีทั้งไวยากรณ์ และหลักการอันเคร่งครัดเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
การศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการทำงานในปัจจุบัน การเขียนภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่ต้องให้ความสำคัญและ
ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ให้เกิดความเชี่ยวชาญจนใช้ได้ถูกต้องตามหลักภาษา ภายในเล่มประกอบด้วยบทฝึก 10 บท
แต่ละบทมีคำถาม 20 ข้อ พร้อมคำเฉลยและคำอธิบายโดยละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อพร้อมฝึกฝนทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
0761 6
เลขหมู่ 421 น488ข
นารีรัตน์ บุญช่วย . (2558). เขียนอย่างไร...ได้มาตรฐาน 2 = Standard written English 2. กรุงเทพฯ : แสงดาว.
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือที่สร้างแบบทดสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ให้มีความถูกต้องแม่นยำและนำมาใช้ได้จริงดั่งเจ้าของภาษา เพราะการเขียน เป็นทักษะที่ต้องใช้ขีดความสามารถสูง โดยเฉพาะ
การเขียนภาษาที่สอง อาทิ ภาษาอังกฤษ ที่มีทั้งไวยากรณ์ และหลักการอันเคร่งครัดเพื่อการทดสอบมาตรฐานการศึกษาใน
ขั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึง การทำงานในปัจจุบัน การเขียนภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่ต้องให้ความสำคัญและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
ให้เกิดความเชี่ยวชาญจนใช้ได้ถูกต้องตามหลักภาษา ภายในเล่มประกอบด้วยบทฝึก 10 บท แต่ละบทมีคำถาม 20 ข้อ พร้อม
คำเฉลยและคำอธิบาย โดยละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อพร้อมฝึกฝนทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้น