++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์

📣 เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
-------------------------------

ประกาศขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระบบสมัครสอบ (http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/) ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563 นักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการทดสอบ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีการทดสอบในวันและเวลา ดังต่อไปนี้
🔹 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.

🔹 วันพฤหัสบดี , วันศุกร์ เวลา 16.30 - 18.30 น.

🔹 วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 11.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

***หากนักศึกษาไม่สะดวกเข้าสอบในระยะเวลาดังกล่าว สามารถรอการปรับปรุงตารางสอบในครั้งต่อไป