++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
เรื่องที่ 1      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
เรื่องที่ 2     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เรื่องที่ 3     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                  - แผนการดำเนินงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่องที่ 4     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
เรื่องที่ 5     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
เรื่องที่ 6     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - รายงานสรุปผลข้อมูลการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
                  - คณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของสำนักวิทยบริการฯ
เรื่องที่ 7     การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่ยงาน
                  - แผนการดำเนินงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่องที่ 8    โครงสร้างหน่วยงาน
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - โครงสร้างการแบ่งงานในสำนักงานผู้อำนวยการ                     
                    + งานวิทยบริการ
                    + งานบริหารทั่วไป
                    + งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    + งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ
เรื่องที่ 9    ข้อมูลผู้บริหาร
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - ผู้บริหารที่เป็นปัจจุบัน
เรื่องที่ 10   อำนาจหน้าที่
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (มาตรา 44 หน้าที่ 16)
                  - การมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ (ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน หน้าที่ 20)
เรื่องที่ 11   แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
                 - แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการฯ
เรื่องที่ 12   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
                 - ข้อมูลการติดต่อ
เรื่องที่ 13   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
                 - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
                 - พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
                 - ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง
                 - พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
                 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
                 - ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง เเนวปฏิบัติติดตามทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศ
                 - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเทียบโอนการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เรื่องที่ 14   ข่าวประชาสัมพันธ์
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
                 - เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องที่ 15   Q&A
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
                 - คำถามที่พบบ่อย
                 - inbox เพจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องที่ 16   Social Network
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
                 - เพจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องที่ 17   E-Service
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
                 - ระบบรับสมัครเข้ารับการสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
                 - ระบบสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์
                
- ระบบงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
                 - ระบบการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์
เรื่องที่ 18   คู่มือ หรือ มาตราฐานการให้บริการ
                 เอกสาร/หลักฐาน คือ
                 - ฐานข้อมูลออนไลน์ 
                 - การใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
                 - การสมัครสมาชิกออนไลน์
                 - วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
                 - ขั้นตอนการจองหนังสือออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร
                 - การยืมต่อออนไลน์
                 - การติดตั้งโปรแกรม Zotero และ การทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
เรื่องที่ 19   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - สถิติการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ.2564)
เรื่องที่ 20   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการ (เดือน ม.ค - มิ.ย 2563 และ เดือน ก.ค - ธ.ค 2563)
เรื่องที่ 21   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - inbox เพจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่องที่ 22   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการ (เดือน ม.ค - มิ.ย 2563 และ เดือน ก.ค - ธ.ค 2563)
                  - แบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศด้านสื่อโสตทัศน์ ปีงบประมาณ 2564
                  - การเสนอรายชื่อหนังสือแบบออนไลน์
เรื่องที่ 23   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ)
                  - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เรื่องที่ 24   แผนการดำเนินงานประจำปี
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - แผนปฏิบัติการประจำปี สำนักวิทยบริการฯ
                    » แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่องที่ 25   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
                  - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสียง รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
เรื่องที่ 26   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีสำนักวิทยบริการฯ
                    » รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่องที่ 27   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสำนักวิทยบริการฯ
                    » แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่องที่ 28   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - รายงานการใช้งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 ( 4 มกราคม  - 31 มี นาคม 2564 )
เรื่องที่ 29   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                  เอกสาร/หลักฐาน คือ
                  - รายงานผลการใช้งบประมาณสำนักวิทยบริการฯ
                    » รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่องที่ 30   คู่มือ หรือ มาตราฐานการปฏิบัติงาน
                   » มาตรฐานการบริการยืมต่อออนไลน์