++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ตัวชี้วัดที่ 9   การเปิดเผยข้อมูล       ตัวชี้วัดย่อย 9.1   | ตัวชี้วัดย่อย 9.2   ตัวชี้วัดย่อย 9.3 | ตัวชี้วัดย่อย 9.4 | ตัวชี้วัดย่อย 9.5
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   ตัวชี้วัดย่อย 10.1 | ตัวชี้วัดย่อย 10.2
 
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
O1    โครงสร้างหน่วยงาน
         เอกสาร/หลักฐาน คือ  
         - โครงสร้างการแบ่งงานในสำนักงานผู้อำนวยการ                     
            + งานวิทยบริการ
            + งานบริหารทั่วไป
            + งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
            + งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ
O2    ข้อมูลผู้บริหาร
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ผู้บริหารที่เป็นปัจจุบัน
O3    อำนาจหน้าที่
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - นโยบายยุทธศาสตร์
         - ภารกิจของหน่วยงาน
O4    แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - นโยบายยุทธศาสตร์
O5    ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ข้อมูลการติดต่อ
O6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
         - พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
         - ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง
         - พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
         - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7    ข่าวประชาสัมพันธ์
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8    Q&A
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - FAQ คำถามที่พบบ่อย
         - inbox เพจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
O9    Social Network
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         - เพจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
O10  แผนดำเนินงานประจำปี
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - นโยบายยุทธศาสตร์
         - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
         - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562)
O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
         - รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงาน
O13  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ฐานข้อมูลออนไลน์
         - การใช้ระบบสืบค้นสารสนเทศ (OPAC)
การให้บริการ
O14  มาตราฐานการให้บริการ
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         มาตรฐานการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563
            » มาตรฐานการให้บริการยืม - คืนสารสนเทศ
            » มาตราฐานการบริการห้องสื่อโสตทัศน์ / มาตรฐานการให้บริการการยืม - คืนสื่อโสตทัศน์ / มาตรฐานการให้บริการห้องประชุมร่มฉัตร -ห้องเรียนชั้น 6
            » มาตรฐานการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ / มาตรฐานการบริการแนะนําและสอนวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
            » มาตรฐานการบริการยืมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง / มาตรฐานการบริการคืนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
            » มาตรฐานการบริการสืบค้นฐานข้อมูลท้องถิ่น / มาตรฐานการบริการเข้าชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่น
            » มาตรฐานการบริการตอบคําถามช่วยการค้นคว้า
            » มาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
            » มาตรฐานการบริการยืมต่อออนไลน์
O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - สถิติการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - มีนาคม พ.ศ.2563) 
O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการ (เดือน ม.ค - มิ.ย 2562 และ เดือน ก.ค - ธ.ค 2562)
O17  E-Service
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ระบบรับสมัครเข้ารับการสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
         - ระบบสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์
         - ระบบงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
         - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562)
O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562)
O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
         - พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
         - ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง
O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ)
         - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ไม่มีเรื่องร้องเรียน ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ภาพถ่ายตู้รับแสดงความคิดเห็น 
O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการ (ระหว่างเดือน ม.ค-มิ.ย 2562 และ เดือน ก.ค- ธ.ค 2562)
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - คณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของสำนักวิทยบริการฯ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O37  การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต
O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42  มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่ยงาน
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O43  การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่ยงาน
         เอกสาร/หลักฐาน คือ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย