++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-------------------------------
 
contractประกาศ / คำสั่ง
        + คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
        + คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ : มอบหมายการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
 
 
contractข้อมูลเผยแพร่
        + แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        + โครงการพัฒนางานศูนย์วิทยบริการ (โครงการ : การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning)
        + โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (โครงการ : การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนในโครงการ ทสรช.)
        + โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ (โครงการ : พัฒนางานศูนย์คอมพิวเตอร์)
        + โครงการพัฒนางานศูนย์วิทยบริการ (โครงการ : พัฒนางานศูนย์วิทยบริการ)
        + โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (โครงการ : การพัฒนาบุคลกรทางการศึกษาเพื่อบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์)
 
 
contractดาวน์โหลดเอกสาร ITA
        + คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        + คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
        + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 
contractคู่มือการปฏิบัติงาน / แนวทางการปฏิบัติงาน
        + คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
        + แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
        + แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง