++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

         วันที่ 26 เมษายน 2564 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมคณะผู้บริหารชุดใหม่ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วม ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ