++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการตรวจประเมิน 5ส โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

         วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมิน 5ส โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง