++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำรายงานผลการดำเนินงารและทบทวนแผนกลยุทธ์"

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำรายงานผลการดำเนินงารและทบทวนแผนกลยุทธ์" วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ แบล็คคัส โฮม รีสอร์ท อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์