++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

      17 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี "กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริการจัดการห้องสมุดและการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์" โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน