++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

       เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ