++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

อบรมการสืบค้นข้มมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ OPAC

       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมให้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่3 ซึ่งหัวข้อในการอบรมมีดังนี้

1. อบรมการสืบค้นข้มมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ OPAC สำหรับนักศึกษา
2.อบรมส่งเสริมการใช้วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
3.อบรมสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์