++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

นิทรรศการกิจกรรม ARIT Green DIY ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

       เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานบนเวทีในนิทรรศการ ARIT Green DIY ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและแนวคิด 3R และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้
       โดยกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 ทีม ผลการประกวด ดังนี้
       1. ตู้แยกเหรียญอัตโนมัติ
       2. หมอนจากหลอด
       3. ร่มจากสิ่งเหลือใช้
       4. ตู้เซฟจากกล่องลัง
       5. ถังขยะจากเศษผ้า

ผลการประกวด
รางวัลชนะเลิศอันดับ ที่ 1  คือ ผลงาน : หมอนจากหลอด
รายชื่อนักศึกษา
       1. นางสาวชลลดา มั่นคง  ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
       2. นายมารุต ทองจุนเจือ  ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
       3. นายวรเมธ มหาชัย  ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1  คือ ผลงาน : ตู้แยกเหรียญอัตโนมัติ  
รายชื่อนักศึกษา
       1. นางสาวศิวนาถ แดงต้อมยุทธิ์  ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
       2. นางสาวญาณกร มั่นคง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
       3. นางสาวกอบเกื้อ บุตรสีดา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2  คือ ผลงาน : ตู้เซฟจากกล่องลัง  
รายชื่อนักศึกษา
       1. นางสาวณัฐรัชต์ ล าพาย  ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
       2. นางสาวภัทราภรณ์ เจียมประสูตร์ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
       3. นางสาวสุธารินี เอี่ยมสะอาด ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์