++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
       1. กิจกรรมให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการจัดการห้องสมุด โดยอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน เรื่อง การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและอบรมการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ (OBEC Library Automatiom System) เวอร์ชั่น 3 

       2. กิจกรรมการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยได้บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดให้สามารถใช้งานได้ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์