++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 3/2563

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นที่มาของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในปัจจุบัน มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม งดเว้นการรวมตัวกันในที่ทำงาน แต่ยังคงให้มีการประชุมร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรไว้ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักฯ ยังคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการให้บริการ

ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรขึ้น ในรูปแบบ Video Conference โดยใช้ Microsoft Teams ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กรมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน