++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน"

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรนำไปประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับงานสำนักงานได้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

 

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม