++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กิจกรรมพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์

กิจกรรมพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายสังคม
เพื่อการศึกษาให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย"

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษาให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์