++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กิจกรรมจิตอาสาในชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมจิตอาสาในชุมชนท้องถิ่น “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในชุมชนท้องถิ่น “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" โดยการให้บริการจัดชั้นหนังสือและติดแถบสีเพื่อจัดทำหมวดหมูหนังสือ ณ โรงเรียนวันครู 2503(บ้านหนองบัว) และให้บริการตรวจสอบแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นในห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)